ALGEMENE VOORWAARDEN

Onder Triple-J Media/Company vallen de volgende sub-benamingen: Triple-J Productions, Triple-J Visions, Triple-J Audio, Triple-J, Jesse Joey James, BRICKS Hip Hop events. Triple-J Media/Company wordt gezien als de dienst leveraar of leveraar van producten.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties en verbintenissen uit overeenkomsten die met Triple-J Media/Company worden gesloten, zowel mondeling als schriftelijk. Triple-J Media/Company houdt zich het recht voor per verbintenis additionele voorwaarden of aanpassingen te stellen. Er gelden specifieke voorwaarden voor opdrachtgevers en voor producenten, hierna beide ook te noemen: wederpartij. De wederpartij wordt geacht op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met deze voorwaarden.

1. Algemeen

 • 1.1 Deze Algemene Voorwaarden bestaan uit de volgende paragrafen: 1 Algemeen, 2 Offerte, 3 Overeenkomst en bepalingen,  4 Reis en verblijf, 5 Auteursrecht, 6 Muziek, 7 Aansprakelijkheid, 8 Overmacht, 9 – , 10 Slotbepaling.
 • 1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Triple-J Media/Company gesloten overeenkomsten, de totstandkoming daarvan en voorts op alle door Triple-J Media/Company uitgebrachte offertes en opdrachtbevestigingen.
 • 1.3 Onder wederpartij wordt in deze voorwaarden verstaan iedere persoon c.q. rechtspersoon die met Triple-J Media/Company een overeenkomst afsluit of wenst af te sluiten.
 • 1.4 Bij strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en eventueel door de wederpartij
  gehanteerde algemene voorwaarden prevaleren deze algemene voorwaarden.
  De toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden
  sluit Triple-J Media/Company uitdrukkelijk uit.
 • 1.5 In geval van een tekstueel berekeningsverschil tussen de verschillende taalversies van deze algemene voorwaarden, geldt dat de Nederlandse versie steeds bindend is, tenzij de onderhandelingen en de correspondentie voorafgaand en samenhangend met de offerte en/of overeenkomst plaats hebben gevonden in één van de talen waarin deze voorwaarden zijn vertaald. In dat geval is de tekst van de desbetreffende vertaling bindend.
 • 1.6 Afwijkingen van (gedeelten van) deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien
  deze schriftelijk door Triple-J Media/Company en de wederpartij zijn overeengekomen.
 • 1.7 Een (extra) exemplaar van deze algemene voorwaarden wordt op de eerste aanvraag
  gratis door Triple-J Media/Company verstrekt.

2. Offerte

 • 2.1 Elke offerte is vrijblijvend, tenzij anders uit de offerte blijkt. Aan elke offerte is een geldigheidstermijn gegeven. Deze duurt in elk geval nooit langer dan 3 maanden.
 • 2.2 Onder offertes wordt verstaan: officiële offertes op briefpapier, prijsafspraken per digitaal schrift zoals email en mondelinge prijsafspraken.
 • 2.3 Triple-J Media/Company stelt offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding, opnames, montage, materiaalgebruik en andere projectgerelateerde zaken. In het geval dat een wederpartij gedurende de productie additionele wensen heeft, dan wel wijzigingen aan de opdracht doorvoert, die niet in de offerte zijn opgenomen, worden de extra te maken uren dan wel extra gebruik van materiaal volgens de in offerte opgenomen tarieven bovenop het offertebedrag op de eindfactuur doorberekend.
 • 2.4 Tarieven voor de te leveren diensten zijn marktconform, maar productie en dienst afhankelijk, en kunnen daarom variëren.
 • 2.5 Er kan een vaste prijsafspraak gemaakt worden voor een dienst. Dit gebeurt op basis van een met producent overeen te komen inschatting van de te maken uren en op basis van het passende uurtarief. Als de te maken uren buiten schuld van Triple-J Productions en niet door onvoorziene zaken wordt overschreden met meer dan 3, worden de extra uren volgens het afgesproken uurtarief alsnog doorberekend minus 3. Het is de verantwoordelijkheid van de wederpartij om de te maken uren in de gaten te houden dat het overeengekomen aantal uren niet wordt overschreden. Als het aantal uren minder blijkt te zijn dan ingeschat, ziet Triple-J  Media/Company dat als zijn resultaat van verdienstelijke inzet en wordt de vaste prijsafspraak niet aangepast. Bovendien heeft producent geen recht op andersoortige invulling van de resterende uren door Triple-J Productions. Als er een vast honorarium voor de totale job wordt afgesproken zonder urenregistratie, bepaalt Triple-J Productions mee over de invulling van de job om te controleren dat de te maken uren reëel voor de productie blijven.
 • 2.6 Triple-J Productions is niet gebonden aan een aanvaarding die afwijkt van een in een offerte gedaan aanbod. Triple-J Productions is niet gebonden aan verplichting van uitvoering als de offerte is geaccordeerd of als er anderszins een prijsafspraak is gemaakt. Alleen een overeenkomst voor het uitvoeren van de opdracht verplicht Triple-J Productions tot het uitvoeren van de opdracht. Het afwijken van de overeenkomst door wederpartij kan Triple-J Productions ontdoen van de verplichting tot uitvoering.
 • 2.7 Alle verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze binden Triple-J Media/Company slechts indien Triple-J Media/Company dit uitdrukkelijk heeft bevestigd. Alle bij een offerte verstrekte gegevens/informatie blijft het (intellectueel) eigendom van Triple-J Media/Company en dient op eerste verzoek te worden geretourneerd.
 • 2.8 Toezending van offertes en/of documentatie verplicht Triple-J Media/Company niet tot levering c.q. acceptatie van een order, tenzij er sprake is van een onherroepelijk aanbod en de wederpartij kenbaar maakt dit aanbod te aanvaarden.

3. Overeenkomsten & Betaling

 • 3.1 De overeenkomst tussen Triple-J Productions en de wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien er uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeenkomen.
 • 3.2 Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Triple-J Media/Company het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 • 3.3 De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens welke noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, binnen de met Triple-J Media/Company afgesproken termijn aan Triple-J Media/Company worden verstrekt.
 • 3.4 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Triple-J Media/Company de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en/of de wederpartij de werkzaamheden uit de voorafgaande fase na facturering heeft betaald. Dit geldt ook voor het afleveren van een product of dienst met feedback rondes, waarbij kritiek verzamelt wordt om het product of de geleverde dienst te verbeteren.
 • 3.5 Bij producties in een hoog prijssegment kan een gefaseerde facturering van toepassing zijn. Dit wordt dan met percentages op de offerte genoteerd. De productie zal pas starten/hervat worden als de factuur van de eerste/vorige fase is voldaan.
 • 3.6 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen Triple-J Media/Company en de wederpartij tijdig en in onderling overleg naar de eisen van redelijkheid en billijkheid de overeenkomst dienovereenkomstig schriftelijk aanpassen.
 • 3.7 Indien Triple-J Media/Company en de wederpartij overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Ook kunnen er aanvullende kosten zijn. Triple-J Media/Company zal de wederpartij zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 • 3.8 Voor opdrachtgevers geldt dat de productie in maximaal 3 fasen wordt opgeleverd, met maximaal 2 wijzigingsrondes, tenzij hier andere schriftelijke afspraken over zijn gemaakt die door Triple-J Media/Company zijn bevestigd. Bij de 1e fase wordt de ruwe versie van de productie gepresenteerd en kan opdrachtgever wensen voor wijzigingen kenbaar maken. Deze worden in de 2e fase doorgevoerd en wederom gepresenteerd. Vervolgens heeft opdrachtgever de kans laatste wensen voor wijzigingen kenbaar maken welke in de 3e en definitieve fase worden doorgevoerd. Vervolgens wordt de productie afgewerkt en opgeleverd. Deze wijzigingen worden zonder extra kosten gedaan, mits de wijzigingen ter verfijning van de origineel gegeven opdracht dienen. Wanneer wijzigingen een toevoeging of afwijking betreffen op de origineel gegeven opdracht, of wanneer opdrachtgever eerder gemaakte keuzes/beslissingen terug draait, worden de extra uren volgens het geoffreerde tarief doorberekend, evenals alle extra te maken kosten.
 • 3.9 Het onder lid 3.8 beschreven proces is niet van toepassing op diensten voor producenten, zoals montage, muziek, geluidsnabewerking, camerawerk etc. Wijzigingsrondes die een producent zijn/haar opdrachtgever aanbiedt, zijn voor rekening van die producent. Uren die Triple-J Media/Company als dienst voor een producent ten behoeve van wijzigingsrondes maakt, worden doorberekend. In het geval van een vaste prijsafspraak of vast honorarium worden de te maken uren voor wijzigingsrondes geregistreerd en zijn vervolgens aan lid 2.4 onderhevig, wat betekent dat er na grove overschrijding van de ingeschatte uren alsnog uren kunnen worden doorberekend.
 • 3.10 Triple-J Media/Company hanteert een betalingstermijn van 14 dagen, na het verstrekken van de factuur aan de wederpartij.
 • 3.11 De verplichting tot betaling wordt niet opgeheven of opgeschort op grond van bezwaren tegen de factuur, tenzij de wederpartij binnen de in het vorige lid bedoelde betalingstermijn bij Triple-J Media/Company een bezwaarschrift indient, waarbij de bezwaren tegen de factuur met redenen zijn omkleed. In dat geval wordt de betalingsverplichting opgeschort totdat Triple-J Media/Company over het bezwaarschrift heeft beslist.
 • 3.12 Na het verstrijken van de betalingstermijn staat het Triple-J Media/Company vrij om zonder nadere ingebrekestelling derden te belasten met incassomaatregelen. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een absoluut minimum van € 100,-.
 • 3.13 Facturen van Triple-J Media/Company zijn belast met 21% btw. Tenzij de verrichte werkzaamheden onder de 9% btw regeling (zie: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/tarieven_en_vrijstellingen/diensten_9_btw/diensten_met_9_btw) vallen. In dat geval is het aan Triple-J Media/Company om te beslissen of deze werkzaamheden/dienstverlening of producten onder 9% btw vallen. In enkele gevallen kan het componisten honorarium btw vrij worden gefactureerd. In enkele gevallen kan de factuur met de print prijs regeling gefactureerd worden. Deze regeling houdt in dat er alleen btw over de op te leveren master wordt berekend en is alleen van toepassing op niet-aftrekgerechtigde organisaties zoals stichtingen en overheidsinstellingen.
 • 3.14 Indien de wederpartij de opdracht niet conform de offerte verstrekt doch daarbij aanvullingen of wijzigingen aanbrengt, binden deze Triple-J Media/Company slechts indien deze aanvullingen of wijzigingen schriftelijk door Triple-J Media/Company zijn bevestigd.
 • 3.15 De overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen, wanneer de wederpartij, nadat Triple-J Media/Company een offerte heeft uitgebracht, Triple-J media/Company de opdracht (schriftelijk) heeft verstrekt.

4. Reis en verblijf

 • 4.1 Alle reis- en verblijfskosten worden beschouwd als additionele kosten en worden als PM post op de offerte genoteerd. Op basis van nacalculatie worden deze kosten toegevoegd aan de eindfactuur. Triple-J Media/Company hanteert een vergoeding van (minimaal) € 0,35 per gereden km per auto bij normaal auto vervoer. Tenzij anders overeengekomen met de wederpartij.
 • 4.2 In het geval van afwijkend vervoer zoals bussen en vrachtwagens wordt (eventueel een inhuurbedrag berekend plus) een aangepast kilometer tarief berekend dat kan variëren van € 0,35 tot € 0,85 cent per gereden kilometer per vervoersmiddel.
 • 4.3 Openbaar Vervoerskosten worden één op één doorberekend.

5. Auteursrecht 

 • 5.1 Concepten, ideeën en voorstellen die voor een wederpartij worden ontwikkeld vallen onder het auteursrecht en blijven formeel en juridisch in bezit van Triple-J Media/Company. In het geval van inbreuk of misbruik van dit auteursrecht stelt Triple-J Media/Company de organisatie of persoon in kwestie aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid heeft juridische consequenties.
 • 5.2 Op alle Triple-J Media/Company producties en door Triple-J Media/Company gemaakte opnames rust het auteursrecht. Een productie of opname mag niet verveelvoudigd, gereproduceerd of bewerkt worden zonder toestemming van de maker, Triple-J Media/Company. Het is mogelijk auteursrechten af te kopen in overeenstemming met Triple-J Media/Company. Deze overeenstemming gebeurd nadrukkelijk door het verstrekken van een schriftelijk contact.
 • 5.3 Er kan een vrije licentie aangekocht worden voor het gebruik maken van een door Triple-J Media/Company gecreeërde productie. In dit geval wordt er éénmalig een licentie fee gefactureerd. Ook kan er een exclusieve licentie worden aangekocht wat veelal het geval is bij producties op maat. In de schriftelijke overeenkomst voor een licentie staan de bepalingen en limieten waar de koper zich aan dient te houden.
 • 5.4 Triple-J Media/Company Behoudt het auteursrecht in geval van een licentie verstrekking.
 • 5.5 Triple-J Media/Company behoudt het recht om een licentie in te trekken indien de koper zich niet houdt aan de bepalingen en limieten die staan in de schriftelijke overeenkomst van de licentie. Daarnaast is Triple-J Media/Company ook bevoegd om hiervoor een vergoeding te vragen wegens het niet nakomen van de afspraken door de wederpartij/koper.

6. Muziek

 • 6.1 Voor de meeste muziek die in een videoproductie wordt gebruikt moeten royalty’s afgedragen worden aan auteursrechtenorganisatie Buma Stemra. Voor partijen die niet zijn aangesloten bij Buma Stemra worden de kosten van de muziek direct doorberekend. Deze auteursrechten zijn additionele kosten, die niet in de offerte worden meegenomen. De hoogte van de rechten worden bepaald door stichting Buma Stemra en worden toegevoegd aan de eindfactuur. In sommige gevallen wordt er royaltyvrije muziek in een productie gebruikt. In dit geval is er geen afdracht aan Buma Stemra en komen er geen extra kosten bij.
 • 6.2 Over muziek welke op maat wordt gecomponeerd en geproduceerd door Triple-J Media/Company, worden geen royalty’s afgedragen aan Buma Stemra. Triple-J Media/Company hanteert zijn eigen licentie en licentie fee beleid, welke op maat per productie wordt opgesteld en geaccordeerd dient te worden door wederpartij.
 • 6.3 Rechtenvrije muziek bestaat niet.

 7. Aansprakelijkheid

 • 7.1 Triple-J Media/Company is nimmer aansprakelijk voor juridische gevolgen die een productie met zich zou kunnen meebrengen, zowel tijdens het vervaardigen ervan als voor het eindproduct, mits Triple-J Media/Company zich aan de opdracht heeft gehouden en mits Triple-J Media/Company zich tijdens het vervaardigen aan de wet heeft gehouden. Wederpartij vrijwaart Triple-J Productions van alle aanspraken van derden. 

8. Overmacht

 • 8.1 In geval van overmacht is Triple-J Media/Company naar haar keuze gerechtigd de gesloten overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst te annuleren, dan wel het moment van levering op te schorten tot het moment waarop de overmacht heeft opgehouden te bestaan, zonder dat de wederpartij jegens Triple-J Media/Company aanspraak kan maken op enige vergoeding.
 • 8.2 Van overmacht aan de zijde van Triple-J Media/Company is in ieder geval sprake indien zij na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt volledig en/of tijdig aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen tengevolge van een omstandigheid van haar wil onafhankelijk, ook indien de omstandigheid Triple-J Media/Company betreft, waardoor het voor haar redelijkerwijs onmogelijk is om aan haar verplichtingen te voldoen. Onder zulke omstandigheden wordt in ieder geval verstaan: oorlog, oorlogsschade, oproer, burgeroorlog, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, stagnatie of ernstige vertraging van toelevering van gronden hulpmaterialen, alles zowel in het bedrijf van Triple-J Media/Company als bij derden van wie Triple-J Media/Company de zaak en/of de benodigde materialen en/of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals als bij opslag of gedurende het transport, al dan niet in eigen beheer en voorts alle overige zaken, buiten de schuld of het risico van Triple-J Media/Company ontstaan.

10. Slotbepalingen

 • 10.1 Op alle overeenkomsten met Triple-J Productions zowel als op deze algemene voorwaarden is enkel het Nederlandse recht van toepassing.
 • 10.2 Bij alle eventuele geschillen voortvloeiend uit een overeenkomst met Triple- J Productions zowel als geschillen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden zal eerst gepoogd worden een minnelijke schikking te bereiken.
 • 10.3 Alle eventuele geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een overeenkomst tussen Triple-J Productions en wederpartij zullen, met uitsluiting van welke instantie dan ook, ter beslechting worden voorgelegd aan de Kantonrechter of de Arrondissementsrechtbank van het rechtsgebied van de plaats van vestiging van Triple-J Productions.